2. POŚWIĘĆ SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI. WEJDŹ DO ARKI OCALENIA.


O Rodzicielko łaski!”


DRUGI ETAP FORMACJI
POŚWIĘĆ SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
UKRYJ SIĘ W ARCE OCALENIA
Wprowadzenie

,,W moim «tak» wypowiedzianym Bogu w obecności Anioła, którego posłał do mnie, Bóg uczynił mnie Arką dla całej ludzkości. W moim Niepokalanym Sercu znajdziecie schronienie”.
(Adam Człowiek; Oto wszystko czynię nowe. Orędzia z lat 2013 – 2014; s.241).


Odmawiajcie Różaniec, poświęcajcie się Mojemu Sercu, czyńcie pokutę. ( 285) Jest to godzina, w której Kościół powinien się zgromadzić w bezpiecznym schronieniu Mojego Niepokalanego Serca. Prosząc zatem was o poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu, daję wam do zrozumienia, że powinniście zdać się na Mnie zupełnie, w sposób całkowity i stały, abym mogła rozporządzać wami zgodnie z wolą Bożą. Jak powinniście żyć tym poświęceniem się? Słowo Ojca z miłości całkowicie zdało się na Mnie. Po Moim «tak» zstąpiło do Mojego dziewiczego łona. Jako Matka Wcielenia jestem również Matką Odkupienia, które w nim miało swój przedziwny początek. Proszę was, byście Mi się ofiarowali przez wasze poświęcenie się. Dzisiaj jest to konieczne dla uratowania całej ludzkości, tak chorej i tak oddalonej od Boga i od Kościoła. (287) Wraz z ofiarowaniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu wchodzicie do bezpiecznego schronienia, które Niebieska Mama zbudowała dla was na bolesne godziny wielkiego ucisku. W ten sposób uczynicie to, o co prosiłam was w Fatimie dla ocalenia tej biednej ludzkości, która leży wyczerpana pod ciężarem uporczywego odrzucania Boga i żyje pod mrocznym jarzmem niewolnictwa szatana, który ustanowił w niej szczyt swej władzy (562)”.

(Ks. Stefano Gobbi; Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej).

NIEWOLNIK MARYI ŻYJE POŚWIĘCENIEM SIĘ
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
FORMACJA MARYJNA WE WSPÓLNOCIE FIAT MARIAE ŁĄCZY DWIE RZECZYWISTOŚCI. Są nimi: oddanie się do dyspozycji Maryi, poprzez więzy świętego niewolnictwa i Fatimskie wezwanie do poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu. Formacja Wspólnoty zawarta jest w „Regułach duchowych”. NM będący członkiem Wspólnoty FIAT MARIAE: „wyprasza ratunek dla świata poprzez poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi dla tryumfu Jej Niepokalanego Serca ku chwale Trójcy Świętej” (Reguły; pkt. 15). Świadomie żyje tym poświęceniem w codzienności.
Łącząc zatem Prawdziwe Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, wg św. Ludwika z maryjnym wezwaniem Fatimskiego Orędzia możemy użyć określenia: PRAWDZIWE NABOŻEŃSTWO DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI.
Doświadczamy tego, iż to Prawdziwe Nabożeństwo do NMP jest przylgnięciem w uwielbieniu do miłosiernej Miłości Boga Ojca, objawionej w Jezusie Chrystusie. Odczytujemy je jako dar Bożego miłosierdzia, jako proroctwo, które wypełnia się w życiu każdego, kto ofiarował się Maryi. Jest wielką obietnicą ocalenia. Jest wielkim darem, jaki Bóg ofiaruje każdemu, kto zechce go przyjąć. Obietnicą, która może stać się naszą rzeczywistością, jeżeli podejmiemy wysiłek współpracy z Bożą łaską, poprzez wypełnienie wezwań Niepokalanego Serca Maryi. Tym darem jest WIELKA OBIETNICA SERCA MARYI otrzymania wszystkich łask potrzebnych do zbawienia.
NABOŻEŃSTWO TO PROWADZI TEGO, KTO JE WIERNIE PRAKTYKUJE – ZGODNIE Z ŻYCZENIEM MATKI BOŻEJ – DO OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ JEJ NIEPOKALANEMU SERCU.
AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
Modlitwa osób zakonnych i świeckich przyłączających się do Ruchu Maryjnego
Dziewico z Fatimy, Matko Miłosierdzia, Królowo Nieba i ziemi, Ucieczko grzeszników! Przyłączając się do Ruchu Maryjnego, poświęcamy się w szczególny sposób Twojemu Niepokalanemu Sercu. Poświęcamy się Tobie w tym celu, aby z Tobą i przez Ciebie przeżywać wszystkie obo­wiązki podjęte w sakramencie chrztu świętego. Zobowiązujemy się również wypracowywać w sobie owo wewnętrzne nawrócenie, tak wymagane przez Ewangelię, które wyzwoliłoby nas od wszelkiego przywiązania do siebie i do kompromisów ze światem, abyśmy tak jak Ty byli go­towi pełnić zawsze i wyłącznie wolę Ojca.
Powierzając Tobie, Matko Najsłodsza i Miłosierna, nasze życie i chrze­ścijańskie powołanie, abyś nim rozporządzała na rzecz Twoich zbawczych planów – w tej decydującej godzinie, jaka ciąży nad światem – zobowiązu­jemy się żyć zgodnie z Twoimi pragnieniami. W szczególności zaś zobo­wiązujemy się odnowić ducha modlitwy i pokuty, żarliwie uczestniczyć we Mszy św. i w apostolstwie, odmawiać codziennie Różaniec Święty i prowa­dzić tak poważny sposób życia, zgodny z Ewan­gelią, by był dla wszystkich dobrym przykładem zachowywania Bożego prawa i praktykowania cnót chrześcijańskich, zwłaszcza czystości.
Przyrzekamy Ci także, że będziemy zjednoczeni z Ojcem Świętym, z Hierarchią i naszymi Kapłanami, aby w ten sposób postawić tamę zagraża­jącemu samym fun­damentom Kościoła procesowi kontestacji wobec Jego Nauczycielskiego Urzędu. Chcemy raczej, pod Twoją macierzyńską opieką, być apostołami tak bardzo dziś potrzebnej jedności z Papieżem, wyrażającej się w modlitwie i miłości. Błagamy Cię o szczególną nad nim opiekę. W końcu przyrzekamy Ci, na ile to będzie możliwe, prowadzić ludzi, z którymi będziemy się spotykać, do gorliwego nabożeństwa ku Tobie.
Świadomi, że ateizm zniszczył wiarę u wielu wiernych, że desakralizacja weszła do samej Świątyni Bożej, że zło i grzech coraz bardziej szerzą się w świecie, ośmie­lamy się wznieść ufnie oczy ku Tobie, Matko Jezusa i Matko nasza, Miłosierna i Potężna, by błagać Cię dzisiaj znowu i tylko od Ciebie oczekiwać ratunku i zbawie­nia dla wszystkich Twoich dzieci, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen.
(Ks. Stefano Gobbi; Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej)
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY FIAT MARIAE