4. PRZYJMIJ SWÓJ OSOBISTY KRZYŻ


O Rodzicielko łaski”


CZWARTY ETAP FORMACJI
PRZYJMIJ SWÓJ OSOBISTY KRZYŻ
Wprowadzenie
 

„JEŚLI CHCECIE MIEĆ UCZESTNICTWO W TRYUMFIE MOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA, W ZWYCIĘSTWIE BOGA NAD SZATANEM I ZŁEM, MUSICIE OBJĄĆ KRZYŻ RAMIONAMI!”.
(Adam Człowiek; Oto wszystko czynię nowe. Orędzia z lat 2013 – 2014. ; s. 58)

AKT PRZYJĘCIA OSOBISTEGO KRZYŻA I OFIAROWANIA SIĘ BOGU
W DUCHU POKUTY I ZADOŚĆUCZYNIENIA
NIEWOLNIK MARYI będący członkiem Wspólnoty Fiat Mariae po okresie, co najmniej dwuletniej formacji składa uroczysty Akt Przyjęcia Osobistego Krzyża i Ofiarowania się Bogu dla wynagrodzenia za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi oraz dla nawrócenia grzeszników.
 
WPROWADZENIE DO AKTU PRZYJĘCIA OSOBISTEGO KRZYŻA I OFIAROWANIA SIĘ BOGU
W DUCHU WYNAGRODZENIA ZA GRZECHY, KTÓRYMI JEST ON OBRAŻANY, DLA NAWRÓCENIA GRZESZNIKÓW ORAZ JAKO WYNAGRODZENIE ZA GRZECHY PRZECIWKO NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
 
JA, NIEWOLNIK ODWIECZNEJ MIŁOŚCI NALEŻĄC DO WSPÓLNOTY FIAT MARIAE, złożywszy Akt Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi wg św. Ludwika Grignion de Montfort, wyznając i ogłaszając wobec nieba i ziemi, że Jezus Chrystus jest jedynym moim Panem i Zbawicielem, i jedynie On dokonuje dzieł, uzdrawia i leczy, pokornie błagam:
 
 • JEZU CHRYSTE, przemieniaj moje serce, bym poprzez ten AKT PRZYJĘCIA osobistego KRZYŻA i OFIAROWANIA SIĘ BOGU w duchu pokuty i wynagrodzenia za grzechy, którymi jest On obrażany, dla nawrócenia grzeszników oraz jako wynagrodzenie za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi wzrastał w wierze, nadziei i miłości,
 • MARYJO, MATKO MIŁOSIERDZIA, Ty która rozporządzasz całym moim życiem, pokornie proszę przyjmij ten Akt i przedstaw go Bogu, aby poprzez Twoje ręce i Twoje Serce był Jemu miły i owocny dla Kościoła Świętego,
 • JEZU CHRYSTE, uwolnij mnie mocą swojej Krwi od wszelkiego zła,
 • JEZU CHRYSTE, mocą swojej Krwi uzdrów moje zranienia,
 • JEZU CHRYSTE, napełnij mnie wszelkimi potrzebnymi łaskami,
 • JEZU CHRYSTE, uzdolnij mnie, bym modlitwą i czynem przyprowadzał do Twojego Miłosiernego Serca, tych którzy nie poznali Miłości Ojca,
 • JEZU CHRYSTE, wylej na mnie, na wszystkich członków mojej rodziny, na całą Wspólnotę FIAT MARIAE, na wszystkich, do których Bóg mnie posyła i będzie posyłał, teraz i zawsze w obfitości swoje błogosławieństwo,
 • zachowaj nas wszystkich w wierze, nadziei i miłości,
 
 • BOŻE OJCZE, my NIEWOLNICY MACIERZYŃSKIEJ MIŁOŚCI MARYI, prosimy otwórz nasze serca na wszystkie łaski, które przygotowałeś dla nas od zarania naszego życia i których z Ojcowską Miłością chcesz nam udzielić.
 • BOŻE OJCZE, który w pokoju i mocy posyłasz do nas Ducha Świętego, proszę Cię napełnij mnie, nas swoim Duchem. DUCHU ŚWIĘTY, Ty który stwarzasz wciąż na nowo Kościół Chrystusa proszę pokornie poślij mnie, nas. Wylej na mnie, na nas siedmiorakie dary, przyoblecz całą słabość mojego, naszego życia, naszą nieudolność i naszą nicość Twoją mocą. Pomóż nam pracować w realizacji Twego odwiecznego planu zbawienia w duchu modlitwy, posłuszeństwa i niezachwianego zapału w wierze. DUCHU ŚWIĘTY zabierz od nas wszelką bojaźń, lenistwo i apatię, obdarz nas odwagą, zapałem i miłością byśmy wypełniając wolę Bożą całym naszym życiem głosili pełne chwały imię Jezusa Chrystusa.
 • BOŻE OJCZE, przyjmij ten Akt naszego oddania, poprzez który z dziecięcą ufnością pokornie prosimy przyśpiesz i ukaż naszym sercom i światu całemu tryumf Niepokalanego Serca Maryi ku chwale całej Trójcy Przenajświętszej.
 
SŁOWO z PISMA ŚWIĘTEGO:

„Przeto przychodząc na świat, mówi: 
Ofiary ani daru nie chciałeś, 
aleś Mi utworzył ciało; 
całopalenia i ofiary za grzech 
nie podobały się Tobie. 
Wtedy rzekłem: Oto idę – 
w zwoju księgi napisano o Mnie – 
abym spełniał wolę Twoją, Boże. 
Wyżej powiedział: ofiar, darów,
całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś
i nie podobały się Tobie,
choć składa się je na podstawie Prawa. 
Następnie powiedział: Oto idę,
abym spełniał wolę Twoją.
Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. 
Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy
przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze”.
(List do Hebrajczyków 10, 5 – 10)


„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?». Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł”. 
(Ewangelia św. Łukasza 1, 26 – 38)

SŁOWO z ORĘDZIA FATIMSKIEGO:

„Ze wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi On (Bóg) jest obrażany, i dla uproszenia nawrócenia grzeszników”.
(Fatima, lato, 1916 rok, słowa Anioła)


„Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby zno­sić wszystkie cier­pie­nia, które On wam ześle, jako za­dość­uczy­nie­nie za grzechy, którymi jest obrażany, i dla na­wró­ce­nia grzesz­ni­ków?
Dzieci odpowiedziały:
– Tak, chce­my”. 
(Fatima, 13 maja 1917 rok, słowa Matki Bożej)


„Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.
(Fatima/Pontevedra, 10 grudnia 1925 rok, słowa Matki Najświętszej przekazane siostrze Łucji)

AKT PRZYJĘCIA OSOBISTEGO KRZYŻA I OFIAROWANIA SIĘ BOGU
W DUCHU WYNAGRODZENIA ZA GRZECHY, KTÓRYMI JEST ON OBRAŻANY, DLA NAWRÓCENIA GRZESZNIKÓW ORAZ JAKO WYNAGRODZENIE ZA GRZECHY PRZECIWKO NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
Akt część I:
Czy przylgnąwszy do KRZYŻA JEZUSA CHRYSTUSA z miłością przyjmujesz złączony z JEGO KRZYŻEM swój własny, osobisty krzyż?
– tak, przyjmuję;
Akt część II:
Przylgnąwszy do KRZYŻA JEZUSA CHRYSTUSA, przyjąwszy swój własny krzyż złączony z ofiarą JEGO KRZYŻA oraz ofiarą BOLESNEGO i NIEPOKALANEGO SERCA MARYI czy chcesz odtąd – ofiarując się Bogu – wszystkie cierpienia, które Bóg na Ciebie ześle i te, które już są twoim udziałem znosić, w duchu pokuty i jako za­dość­uczy­nie­nie za grzechy własne i grzechy świata, którymi jest On obrażany, i dla nawrócenia grzeszników?
– tak, chcę;
– oraz zobowiązuję się, wierniej i gorliwiej niż dotąd, odprawiać NABOŻEŃSTWO 5 PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA w intencji wynagrodzenia za grzechy popełniane przeciwko NIEPOKALANEMU SERCU MARYI;
– zobowiązuję się także, zachęcać do praktykowania tego NABOŻEŃSTWA, wszystkich tych, których Bóg postawił na drodze mojej wiary;
(Jeśli chcesz możesz również wg intencji własnego serca i po uprzednim rozeznaniu w sumieniu, prosząc o rozeznanie spowiednika, podjąć dodatkową osobistą ofiarę.)
24 czerwca 2017 r.; LEGNICA/Police
w Uroczystość Narodzenia św. Jan Chrzciciela
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
(Narodzenie św. Jana Chrzciciela)
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY FIAT MARIAE